0224 441 17 17

Pedmer Tıp Merkezi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Pedmer Tıp Merkezi olarak hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. 

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak rızanız doğrultusunda sizin verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

1.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

   Pedmer Tıp Merkezi tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz ile aşağıda yer alan kişisel verileriniz, Pedmer Tıp Merkezi tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  *Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sağlık kuruluşumuza  özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; 

 *Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, 

*Ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, 

*Muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; 

*Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 

*Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz, 

*Ayrıca, Pedmer Tıp Merkezi hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Pedmer Tıp Merkezinin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere tüm kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; Tıp Merkezinin  iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; Tıp Merkezi bünyesinde yer aldığı /alacak Kuruluşlarının prensip ve politikalarına uyum sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Pedmer Tıp Merkezi ve Pedmer Tıp Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Pedmer Tıp Merkezi’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 26788 Sy. Ayakta Teşhis ve Tedavi  Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yön., Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Pedmer Tıp Merkezi’ne ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

 Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak Sağlık Kuruluşumuza teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

 Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer verilen amaçlarla Şirketimiz çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve mevcut ve potansiyel bağlı ortaklıklar/iştirakler de dahil olmak üzere Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bu şirketlerin iş ortaklarına, Pedmer Tıp Merkezi, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için sağlık kuruluşumuza yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir. Pedmer Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi bu metinde sayılan amaçlarla ilgili olarak toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta, yurtdışında ve yurtiçinde yukarıda açıklanan üçüncü kişilere aktarmakta ve güvende tutmaktadır. 

Pedmer Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi bulunduğunuz ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayan ancak Şirket ile iş birliği içinde olan üçüncü kişilere de aktarabilecektir. Ancak Pedmer Tıp Merkezi, kişisel verilerinizin bu ülkelerde Kanuna ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.  Pedmer Tıp Merkezi, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacaktır ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinize yasa dışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak dilediğiniz zaman bize başvurarak mevzuat uyarınca; 

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

*Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

*Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, 

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

*Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

5. Veri Güvenliği 

Pedmer Tıp Merkezi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktadır. Sağlık Kuruluşumuz  tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanuna uygun olarak, iş bu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kanunun 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 

6. Şikayet ve İletişim 

Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz iş bu bilgilendirme metninde ve Kanunda düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir. 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.pedmer.com.tr” web adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak; Ataevler Mah. İzmir Yolu Cad. No:220 Nilüfer / BURSA, Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya info@pedmer.com.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz ya da Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden Kanunu inceleyebilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını (http://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz. 

Canlı Destek